GSI HOME > Research&Development > Bulletin of GSI > Bulletin of the GSI (Vol.56)  

Bulletin of the GSI (Vol.56)

 • Revising 1:25,000-Scale Topographic Maps Using ALOS/PRISM Imagery
  • Yuichi UCHIYAMA, Misuzu HONDA, Yoshiyuki MIZUTA, Koji OTSUKA, Takayuki ISHIZEKI, Takaki OKATANI and Eiichi TAMURA

 • Global Mapping Forum 2008
  • Yoshikazu FUKUSHIMA, Katsuto NAKAGAWA, Junichi KISANUKI, Shozo KAJIKAWA, Toshihiro TSUTSUI, Futoshi AKATSUKA, Seiichi OOMIYA, Osamu AKUTSU, Taro UBUKAWA and Syuhei KOJIMA

 • Verification of Topographic Road Centerline Data Using ALOS/PRISM Images: Implementation
  • Hidenori FUJIMURA, Hidekazu MINAMI, Takenori SATO and Takahiro SHIMONO

  Go to top